بورس ٢۴ - فرشید کی منش :در این تحلیل پیش بینی شده که مس با نرخ های کنونی بزودی با یک تعدیل مثبت قابل اعتنا متوقف می شود و البته فردا برای خرید این سهم وقت هست چون نماد شرکت فردا برای مجمع افزایش سرمایه متوقف می شود و احتمالا تعدیل مثبت سهم همزمان می شود با توقف نماد در بورس...