اما در این شماره از چشم انداز قصد داریم نگاهی به آخرین وضعیت یکی از نمادهای خوش استیل گروه ماشین آلات یعنی «تایرا» داشته باشیم. سهمی که طی روزهای اخیر اصلاح خوبی زده و می توان اقدام به شکار سهم در کف قیمتی ٢٠۵ – ٢١٠ تومانی ( برابر با کف قبلی ) زد. این شرکت با سرمایه ١.٨٠٠ میلیارد ریالی و سود ٣۴٧ ریالی ، مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در حالی ٨.٢٨٣ میلیارد ریال پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ٣۶۶ میلیارد ریال ، فروش ...