در گروه پتروشیمی نگاهی به یکی از اهرمی ترین نمادها در بخش تولید کننده متانول خواهیم داشت. «پتروشیمی زاگرس» سهمی است که در این شماره از چشم انداز زیر ذره بین بورس ٢۴ قرار خواهد گرفت. این شرکت در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ٣۴.٢٢۵ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ٢.٨۶٢ میلیارد ریال ، فروش اردیبهشت ماه ٢.٨۴٣ میلیارد ریال ، فروش خرداد ماه ٢.۶٧٠ میلیارد ریال ، فروش تیر ماه ٣.۴٨٢ میلیارد ریال ، فروش مرداد ماه ...