مطابق گراف فوق ارزش ذاتی سهم می تواند تا محدوده تعادلی رشد نماید اما به دلیل ابعاد کوچک این سهم احتمال بازدهی بیش از حد متعارف کم نخواهد بود و در این صورت رشد قیمتی سهم تا سقف معرفی شده می تواند مورد توجه باشد...

مطابق گراف فوق ارزش ذاتی سهم می تواند تا محدوده تعادلی 984 تومان رشد نماید اما به دلیل ابعاد کوچک این سهم احتمال بازدهی بیش از حد متعارف کم نخواهد بود و در این صورت رشد قیمتی سهم تا سقف معرفی شده و حتی فراتر از آن می تواند مورد توجه باشد که البته به منزله ایجاد حباب در قیمت سهم در کوتاه مدت خواهد بود.