اما در این شماره از چشم انداز مجددا به گروه پتروشیمی سر خواهیم زد و به تحلیل یکی از سهم های متانول ساز این گروه به نام «شخارک» خواهیم نشست. رشد نرخ متانول تا سطوح ٣۶٠ دلاری بواسطه خروج یکی از تولیدکنندگان بزرگ عربستانی از مدار تولید ، می تواند زمینه ساز رشد سود شرکت ها گردد. البته بعید است که متانول در این قیمت ها تثبیت شود چراکه به زودی واحدهای جدیدی به شبکه تولید متانول در دنیا خواهند پیوست اما همینکه قیمت ها در سطوح بیش از ...