مطابق تغییر در ماهیت مصرف کنندگان و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و سایر خدمات، تمرکز بیشتری بر بحث های جدید خواهد داشت که از آن جمله می توان به خدماتی با حاشیه سود بالا شامل ...