این سهم برای سهامداران با دید حداقل ٣ ماهه می تواند با ریسک کمی همراه باشد اما برای سهامداران کوتاه مدت طی ١ ماه آینده نیز احتمالا بدون سود نخواهد بود...