این مجموعه با فرض اشغال ٨٠ درصدی اتاق ها و همچنین عملکردی مشابه ٣ ماهه بهار پیش بینی کرده که درآمد عملیاتی خود را به مقدار برساند اما باید خاطر نشان کرد که در این خصوص ...