سبد بنیادی و تکنیکی این هفته تک سهم های بازار را برای خرید ، فروش و نگهداری مورد ارزیابی قرار داده است.یکی از این سهم ها بورس انرژی است...