بورس تهران در حالی در آخرین چهارشنبه از مرداد ماه کار خود را آغاز می کند که با یک چشم بهم زدن تقریبا به اواخر مرداد ماه هم رسیدیم. با احتساب امروز تنها ۵ روز کاری تا پایان مرداد زمان باقی است. ...