بورس تهران در حالی کار خود را شروع می کند که واقعا حرف جدیدی برای گفتن نداریم. چند وقتی است که بازار یک رویه تکراری را دنبال می کند و آن هم بی هدفی و بی انگیزگی در بازار است...