با فرض رخدادن اتفاقات مثبت مطرح شده در این سهم ، مبین وان از لحاظ بنیادی و با چشم انداز سال ٩٧ پتانسیل رشد قیمتی را تا محدوده فوق الذکر خواهد داشت