بررسی وضعیت نموداری شاخص کل به عنوان دماسنج بازار بورس نشان می دهد که بورس تهران درست بر سر دوراهی قرار گرفته و از این رو اظهار نظر در مورد آینده بازار بیش از پیش دشوار شده. خصوصا که...