با این اوصاف به نظر می رسد ضمن فشار عرضه ها در قیمت تعادلی فوق سهم در یک بازه میان مدت پتانسیل رشد قیمتی تا محدوده ...