از دیگر نمادهای مورد توجه بازار می توان به کاذر اشاره کرد که در روزهای قبل در مورد آن صحبت شد. حالا سهم باند مقاومتی ٢۵۵ – ٢۶٠ تومان را پشت سر گذاشته و اگر امروز هم بتواند ...