امروز یکشنبه ٢۵ امین روز از تیر ماه را در حالی آغاز می کنیم که از امروز توقف نمادها برای برگزاری مجامع سالیانه جدی تر می شود و به این ترتیب بازار خلوت تر از قبل می شود!