هر چه به انتهای تیر نزدیک تر شویم بازار خلوت تر خواهد شد و اغلب نمادها جهت برگزاری مجمع متوقف خواهند شد. با توجه به وضعیت بازارهای جهانی به نظر...