این سهم در شرایطی فروش خود را محتاطانه در نظر گرفته است که با فرض تعدیل بودجه و کارشناسی مجدد آن مطابق عملکرد واقعی سود عملیاتی می تواند تا ...