ثاژن که کار خود را منفی آغاز کرده بود و تا یک قدمی محدوده منفی کامل هم پیش رفته بود ، رفته رفته عرضه ها را هضم کرد و به یک باره با رنج های مثبت حقوقی وارد محدوده مثبت شد تا اینکه در پایان حتی شاهد شکل گیری صف خرید ٢ میلیونی در این نماد بودیم...