برخی تحلیل گران بر این باورند علیرغم اینکه بازار (با تلورانس ۵ درصدی) به کف خود رسیده ، با این حال بعید است تا مشخص شدن کابینه دولت جدید تحرک جدی را در بازار سهام شاهد باشیم!