با فرارسیدن تیر ماه، مثل هر سال مجامع رونق گرفت و شرکت های زیادی در این ماه به مجمع خواهند رفت.