در نمودار تعدیل شده عملکردی و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از ثبت سقف ۵٢٠ تومانی در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه ، با افزایش عرضه ها شاهد عقب نشینی قیمت بودیم. ..