امروز شنبه در حالی بورس تهران کار خود را آغاز می کند که در یک چشم بهم زدن ١٠ روز از تابستان و تیر ماه سپری شد! حالا نه تنها ماه رمضان را پشت سر گذاشتیم بلکه...