فاسمین با ثبت یک رشد دیگر قصد دارد تا ضمن تثبیت در کانال ٣٠٠ تومانی ، در مسیر قیمت های ٣۶٠ تومانی قرار بگیرد. رشد قیمت روی و فروش مناسب در دوره ٣ ماهه نشان می دهد که فاسمین لیاقت رشد تا محدوده اشاره شده را دارد. این شرکت در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ٣.٢۴٠ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ١٣٩ میلیارد ریال ، فروش اردیبهشت ماه ٣۵۶ میلیارد ریال ، فروش خرداد ماه ۶۵٠ میلیارد ریال و جمع فروش کوارتر اول ...