شرکت تولید برق عسلویه مپنا تاریخ برگزاری مجمع خود را اعلام کرد.