نماد اوراق مشارکت شهرداری تهران «تهران ٨١١» بوده و به منظور تامین مالی فاز٣ خط ۶ متروی تهران منتشر شده است.همچنین قیمت اوراق در محدوده ١٢٢.٣هزارتومان بوده و با توجه به سود موثر١٨.٧درصد و پرداخت ٣ ماهه گزینه مطلوبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزیابی نمی شود...