از مهمترین اتفاقات این گروه توقف نماد فملی برای تعدیل مثبت بود. درخصوص دلایل تعدیل مثبت در گزارش اخیر صحبت کردیم و گفتیم که فملی می تواند یکی از بهترین مجامه را برگزار کند. این شرکت در حالی عملکرد ماه به ماه را منتشر نمی کرد که گویا تغییر رویه داده و در روزهای اخیر نیز اقدام به انتشار عملکرد ماهانه خود نمود. فملی در حالی مبلغ فروش خود برای سال ٩۶ را در سطوح ۵٩.١٩٣ میلیارد ریالی پیش بینی نموده که فروش فروردین ماه ۵.٠٧٠ میلیارد ریال ، فروش اردیبهشت ماه ۵.١٣١ میلیارد ریال و ...