این سهم با وجود شرایط بنیادی مناسب تا محدوده تعادلی پیشنهاد شده می تواند رشد قیمتی را تجربه کند که ...