شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه به مجمع می رود.