تعداد زیادی از شرکت ها طی روزهای آینده مجمع خود را برگزار خواهند کرد.