تا پایان خرداد ماه تعدادی از شرکت‌ها مجمع خود را برگزار خواهند کرد.