در چند روز باقی مانده از خرداد ماه تعدادی از شرکت ها به مجمع می روند.