اما همانطور که وعده داده بودیم ، در این شماره از چشم انداز نگاهی به آخرین وضعیت شاخص کل خواهیم داشت. مطابق با تصویری که در ذیل مشاهده می کنید ، شاخص کل در عبور از سد مقاومتی ٨١.٧٠٠ واحدی ناتوان ظاهر شد. گفتنی است ، در فروردین ماه و آذر ماه سال گذشته شاخص برای عبور از این سد ...