طی ده های اخیر ایران بارها مورد حملات تروریستی قرار گرفته است که در تمام این اتفاقات وحشیانه، بازار سرمایه به شکلی معنادار به آنها بی تفاوت بوده است...