با نزدیک شدن به روزهای پایانی خرداد ماه، فصل شلوغ مجامع آغاز شد.