بررسی بنیادین سهام سرمایه گذاری توسعه ملی حاکی از آن است که این شرکت به سه دلیل قابل اتکا می تواند ۴١٨ ریال سود بسازد و بر مبنای P/E فعلی ۴۵ درصد بازدهی نصیب سهامداران نماید...