در حالی سود بهمن دیزل برای سال جاری حدود ١٠٠ تومان گمانه زنی می شود که متغیرهای بنیادی هم چنین گمانه زنی هایی را نزدیک به واقعیت می داند.در تحلیل پیش رو متغیرهای مهم بنیادی بهمن دیزل و گروه بهمن ارزیابی شده است...