در بازار سهام بر اساس متغیرهای بنیادی خرید سهام خودرویی به عنوان یکی از گزینه ها مد نظر قرار گرفته است اما ریسک سرمایه گذری در کدامیک از خودرویی ها کمتر است...!؟