نکته قابل توجه معاملات روزهای اخیر تغییرات عمده در پورتفولیوی سهامداران درصدی است .