در تحلیل روزانه نماد شرکت بین المللی توسعه ساختمان با نماد «ثاخت» ، پس از رشد میان مدتی سهم با لیبل BC شاهد بازگشت سهم به روند اصلاحی و حرکت به سمت کف قبلی در راستای تکمیل آرایش هارمونیک AB = CD معکوس هستیم. وقوع این رویداد متقارن با شکل گیری ...