این سهم هم از دید تکنیکالی به کف قیمتی رسدیه و با سیگنال خرید همراه شده و هم از دید بنیادی با اصلاحی که داشت از نظر نسبت پی بر ای و سایر پارامترهای بنیادی جذابیت خرید پیدا کرده است. به طور کلی این سهم دارای ریسک و نوسانات بالایی می باشد.