گزارش های مناسب در کنار افزایش امیدواری می تواند در ١٢ روز کاری باقیمانده از سال ٩۵ ، فضای تالار شیشه ای را بهاری کند .