سایپا در محدوده نزدیک به ١١٠ تومانی برابر با کف حمایتی خود تغییر مسیر داده و به سمت مقاومت ١٢٨ تومانی حرکت می کند. فروش بلوک سهام شرکت سایپا دیزل به قیمت های ٢٠٠ ریالی بار مالی سنگینی از دوش سایپا بر می دارد. وصول ٢۵٠ میلیارد تومان از مطالبات شرکت و آزاد سازی وثایق سنگین ، همگی باعث بهبود صورت های مالی اصلی و تلفیقی سایپا می شود. البته بازار به بودجه سال ٩۶ شرکت اعتماد ندارد اما ...