حال فعالیت کدهای درصدی در معاملات روزهای اخیر به شدت چشمگیر شده است