به نظر با بازگشت نمادهای بزرگ و پر طرفدار ظرف روزهای آتی و رشد ارزش معاملات به بیش از ٢٠٠ میلیارد تومان روزهای پایانی سال ٩۵ بتواند یک بازدهی مختصر را عاید سهامداران کند . گزارش های دلگرم کننده در اغلب گروه ها ما را به اجرای این فرضیه امیدوارتر نگه می دارد.