در حالی که تغییرات مهم سودآوری شرکت ها در کدال همچنان ادامه دارد در صفحه معاملات تغییرات قابل توجهی در ارزش معاملات رویت نمی شود . در واقع باید گفت تعدیل های مثبت فعلی ، جذابیت بازارهایی چون اوراق خزانه اسلامی که بازدهی های بین ٢۵ تا ٢٨ درصدی را برای سهامداران در بازه یک ساله فراهم می کند را از بین نبرده است .