در گروه پالایشی کلیه نمادها برای تعدیل مثبت ، غیبت موجه خود را برای سازمان بورس رد کردند. در این گروه شبندر نشان داد که قابلیت تعدیل مثبت برای بودجه سال های ٩۵ و ٩۶ را دارد. این شرکت در حالی طی دوره ۶ ماهه ١۴۴ ریال معادل ۵٩ درصد از سود ٢۴۵ ریالی خود را محقق نمود که در دوره ٩ ماهه پا را فراتر از انتظارات گذاشته و ۴٠٨ ریال معادل ١۶۶ درصد از سود خود را محقق کرده است ! شرکت در این دوره ١١٠.٨١۶ میلیارد ریال فروش داشته و این در حالیست که ...