در روزهای اخیر گزارش های بی نظیری به بدنه بازار تزریق شده است . گزارش هایی که می تواند خروج از دوره رکود را رقم بزند . در این بین برخی از کدها شتاب بالایی در خرید گرفته اند.