در حالی تا چند ساعت دیگر معاملات آخرین روز بهمن ماه آغاز می شود که تا اینجای کار اولین پیش بینی های شرکت ها راضی کننده بوده است . بعید نیست با این گزارش ها تحولی در معاملات آخرین ماه سال ایجاد شود .