اوراق مرابحه سیمان شرق در حجم ۶.۴میلیارد تومان با سود٢١ درصد و پرداخت سه ماهه منتشر شده است.نماد اوراق صشرق٩٩ بوده و جهت خرید مواد اولیه انتشار یافته است...